Vedtægter

for

Landegruppen Sydafrika

______________________________________________________________________

§1. Navn, status, hjemsted og definitioner

Foreningens navn er Landegruppen Sydafrika. Foreningen bærer tillige binavnet Forever Families Danmark.

Foreningen  driver ingen erhvervsvirksomhed og er en landegruppe i foreningen Adoption og Samfund.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands privatadresse.

Ved ”Sydafrika” forstås i det følgende republikken Sydafrika, inklusive omsluttede kongedømmer.

§2. Formål

Foreningens formål er:

at skabe kontakt mellem familier med børn fra Sydafrika

at skabe netværk for børn adopteret fra Sydafrika

at formidle kontakt til kommende forældre, der venter barn fra Sydafrika

at indsamle og udveksle erfaringer mellem foreningens medlemmer

at udbrede viden om Sydafrika og landets kultur til foreningens medlemmer og andre interesserede

at skabe kontakt til andre, herunder foreninger og institutioner, som arbejder med adoption eller Sydafrikansk kultur

at rådgive vedrørende adoption fra Sydafrika

at yde administrativ bistand vedrørende konkrete velgørenhedsprojekter i Sydafrika

§3. Medlemmer

Stk. 1

Som medlemmer kan optages:

a. familier, der er godkendt til at adoptere eller har adopteret barn fra Sydafrika,

b. adopterede fra Sydafrika, kan enkeltvis optages i foreningen uden kontingent, til og        med det fyldte 25. år.

Stk. 2

Som støttemedlemmer kan optages:

enkeltpersoner, familier, foreninger, virksomheder eller institutioner, der ønsker at støtte foreningens arbejde.

Bestyrelsen bestemmer med rekurs til generalforsamlingen, hvorvidt en ansøger om støttemedlemskab optages i foreningen.

§4. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, idet det tilstræbes, at bestyrelsen fordeles geografisk repræsentativt. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsens antal sikres via 2 suppleanter.

Stk. 2

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer i henhold til §3 stk. 1.
Et ægtepar kan ikke begge være medlem af bestyrelsen på samme tid.

Stk. 3

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges alternerende for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år, og 2 øvrige medlemmer vælges i lige år.
Suppleanter vælges ligeledes alternerende for 2 år ad gangen, således at én ny vælges årligt.
Genvalg er muligt.

Stk. 4

Hvis der et år ikke vælges ovennævnte antal bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, kan der ved næste ordinære generalforsamling suppleres op til fuldt antal.

Stk. 5

Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde inden valgperiodens udløb supplerer de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer sig selv med et nyt medlem fra en af de to valgte suppleanter for resten af bestyrelsespladsens valgperiode, såfremt dette godkendes ved førstkommende generalforsamling.
Er ovennævnte supplering ikke mulig, kan et nyt bestyrelsesmedlem suppleres fra foreningens eksisterende medlem- skreds. Dog kun indtil den førstkommende generalforsamling.

Hvis formanden ønsker at udtræde inden udløb kan ny formand dog kun vælges blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og retningslinier for den daglige administration af forvaltning af foreningens formue.

Stk. 2

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer i henhold til §3 stk. 1.  Et ægtepar kan ikke begge være medlem af bestyrelsen på samme tid.

Stk. 3
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges alternerende for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år, og 2 øvrige medlemmer vælges i lige år. Genvalg er muligt.

Stk. 4
Hvis der et år ikke vælges ovennævnte antal bestyrelsesmedlemmer, kan der ved næste ordinære generalforsamling suppleres op til fuldt antal.

Stk. 5
Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde inden valgperiodens udløb kan de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer supplere sig selv med et nyt medlem fra foreningens eksisterende medlemskreds. Dog kun indtil den førstkommende generalforsamling. Hvis formanden ønsker at udtræde inden udløb kan ny formand dog kun vælges blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og retningslinier for den daglige administration af forvaltning af foreningens formue.

§5 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året før den 1. september.

Indkaldelse sker skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 20 dages varsel. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab for senest afsluttede kalenderår
  • Vedtagelse af budget og kontingent for indeværende kalenderår
  • Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes §4
  • Valg af revisor
  • Handlingsplan for indeværende kalenderår
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår dog løber frem til 31. december 2004.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt har anmodet bestyrelsen derom.

Indkaldelse skal ske med mindst 20 dages varsel og den ekstraordinære generalforsamling skal være afviklet senest 60 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.

§7 Afstemninger

Afstemninger på generalforsamlinger sker normalt ved håndsoprækning blandt de stemmeberettigede fremmødte, idet der dog efter begæring kan der foretages hemmelig afstemning.

Beslutninger, bortset fra beslutning om ændring af vedtægterne samt opløsning af foreningen, jf. §9, træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Foreningens vedtægter kan ændres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Såfremt halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er fremmødt til generalforsamlingen, kan generalforsamlingen beslutte at genfremsætte ændringsforslag på næste ordinære generalforsamling, hvor det kan vedtages med et flertal på to tredjedel af de fremmødte.

Hver medlemsfamilie, jf. §3 stk. 1a, samt medlemmer jf. §3 stk. 1b har én stemme.

§8 Tegningsret

Foreningen tegnes af

a. formanden eller

b. kassereren

i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§9 Opløsning

Opløsning af foreningen kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Såfremt flertallet af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer for foreningens opløsning, uden at dette stemmetal repræsenterer det nødvendige kvalificerede stemmetal blandt foreningens medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal være afholdt senest 40 dage efter den foregående generalforsamling, og dagsordenen skal alene indeholde spørgsmålet om foreningens opløsning, Foreningen kan herefter nedlægges, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.

Ved opløsning afvikles en efter betaling af alle mellemværender og omkostninger tilbageværende formue således:

Eventuel herefter tilbageværende formue doneres til et af den opløsende generalforsamling valgt velgørende formål, der dækkes af foreningens formål.

Således vedtaget af den stiftede generalforsamling i Givskud den 22. september 2003

Revideret og vedtaget ved generalforsamling i Givskud d. 9. oktober 2021